debates_mk

      

Дебати­_мк

 

КОЈ? Диверзити Медиа ќе организира 10 јавни дебати на теми што ќе бидат актуелни во медиумите, а ќе бидат фокусирани на подобрување на квалитетот на локалните власти, подобрување и развој на меѓуетничкиот дијалог во сите сфери на општеството, корпоративна социјална одговорност на приватниот сектор, со цел да се подобрат меѓуетничките односи и поттикнување и зајакнување на општествениот активизам низ Македонија.

КАКО?Јавните дебати ќе бидат водени од целосно балансирани тимови по основа на родова и етничка припадност и модерирани од страна на тимот на Диверзити Медиа.  

Активностите од овој проект ќе имаат силен фокус на мултиетничките заедници надвор од Скопје со цел да се избегне периферизацијата на граѓаните од останатите делови на Македонија. На дебатите ќе бидат поканети претставници на локалните власти, граѓански организации, лоби групи, претставници на универзитети во земјата итн.

КАДЕ? Сите јавни дебати, како и аналитички обработените анализи од темите на дебатите од страна на тимот на Диверзити Медиа ќе може да ги следите на www.diversitymedia.mk

КОГА? Дебатите ќе се организираат и ќе бидат достапни за целата јавност во Македонија во периодот помеѓу април и септември 2013 година на www.diversitymedia.mk

ЗОШТО? Граѓаните на Македонија ретко имаат можност лично да присуствуваат на дебати за актуелни теми со претставници на интелектуалната, уметничката, академската и на експертската јавност на Македонија. Отсуствува вербата кај јавноста дека јавно изговорениот збор и јавното дебатирање може да донесе промени во општеството. Граѓаните се определуваат за еднонасочна комуникација, без да остават простор да се чуе мислењето на другите. Се користи Интернетот како неограничен простор за комуникација и повремено оскудно дебатирање. Овој начин на комуницирање често е полн со приземно изразување, повремено и со говор на омраза, со недоречености. Наместо вистинска дебата за одредени прашања, се создава простор каде се засилуваат стериотипите, се засилуваат ставовите за поделеност во мултиетничкото општество и се предизвикува одвоеност на групи по статус, етничка припадност, па и по пол. Дополнително влијание имаат и медиумите, кои за одредени настани, појави или случувања се определуваат за информирање преку презентирање на фактите. Отсуствува аналитички приод преку презентирање на неколку различни толкувања или мислења на непристасни и компетентни луѓе, кои се почитувани и признати во опшстествто како експерти во својата дејност.

„Проектот Дебати_мк е овоможен со грант од програмата CivicaMobilitas, имплементирана од ЦИРа и финансиски поддржана одSDCˮ.

Дебатите се поддржани и промовирани и од страна на Фондацијата ИДЕА Југоисточна Европа, дел од меѓународната ИДЕА мрежа која повеќе од десет години промовира дебата и критичко размислување помеѓу младитe.

 


Debate_mk

 

KUSH? Diversity Media do organizojë 10 debate publike për tema që do jenë aktuale në media, e që do përqendrohen në përmirësimin e cilësisë së pushtetit lokal, përmirësimin dhe zhvillimin e dialogut ndëretnik në të gjitha sferat e shoqërisë, përgjegjësinë shoqërore korporatave të sektorit privat, për të përmirësuar marrëdhëniet ndëretnike dhe për të nxitur dhe përforcuar aktivizmin shoqëror në Maqedoni.

SI?Debatet publike do udhëhiqen nga ekipe plotësisht të balancuara në bazë të përkatësisë gjinore dhe etnike dhe do moderohen nga ekipi i Diversity Media.

Aktivitetet e këtij projekti do kenë një fokus të fuqishëm te bashkësitë shumë etnike jashtë Shkupit, që të shmanget periferizimi i qytetarëve nga pjesët e tjera të Maqedonisë. Në debate do jenë të ftuar përfaqësues të pushtetit lokal, organizatave qytetare, grupeve për lobim, përfaqësues të universiteteve në vend, etj.

KU? Të gjitha debatet publike, si dhe analizat e përpunuara të temave të debateve nga ana e ekipit të Diversity Media do mund t’i ndiqni në www.diversitymedia.mk

KUR? Debatet do të organizohen dhe do jenë të aksesueshme për gjithë opinionin në Maqedoni nga prilli deri në shtator të vitit 2013 në adresën www.diversitymedia.mk

PËRSE? Qytetarët e Maqedonisë kanë mundësi të rrallë të marrin pjesë vetë debate për tema aktuale me përfaqësues që përbëjnë opinionin intelektual, artistik, akademik dhe shkencor të Maqedonisë. Nuk ka besim tek publiku i gjerë se fjala e thënë publikisht dhe debati publik mund të sjellë ndryshime në shoqëri. Qytetarët zgjedhin komunikim njëkatësh, pa lënë hapësirë që të dëgjohet mendimi i të tjerëve. Përdoret interneti si hapësirë e pakufizuar për komunikime dhe debate të pakta dhe të herëpashershme. Kjo mënyrë komunikimi shpesh është plot me fjalor të ulët, disa herë edhe me fjalor urrejtje dhe pasaktësi. Në vend të debateve të vërteta për disa çështje krijohet hapësirë ku përforcohen paragjykimet, përforcohen qëndrimet për ndasi në shoqërinë shumë etnike dhe nxitet ndarje mes grupeve të ndryshme sipas statusit, etnisë apo dhe gjinisë. Ndikim shtesë kanë dhe mediet, të cilat për disa zhvillime, ngjarje ose ndodhi vendosin të informojnë duke prezantuar vetëm fakte. Mungon qasja analitike duke prezantuar interpretime të ndryshme ose mendime nga njerëz të paanshëm dhe kompetent, të cilët janë të respektuar dhe të vlerësuar nga shoqëria si ekspertë në fushën e tyre.

“Projekti Debate_mk është i mundësuar me grant nga programi Civica Mobilitas, i implementuar nga CIRa dhe i mbështetur financiarisht nga SDC”.

Debatet janë të mbështetur dhe të promovuar edhe nga ana e Fondacionit IDEA Evropa Juglindore, pjesë e rrjetit ndërkombëtar IDEA e cila më shumë se dhjetë vite promovon debate dhe mendim kritik midis të rinjëve.

  

 

 

AddThis Social Bookmark Button